www.NSOZ.sk
(zdroj)


37151/ Ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh manžela už začalo, súd môže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj po smrti druhého manžela.
37172/ Po smrti manžela, ktorý podal návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva, súd môže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné aj vtedy, ak o to požiadajú do jedného roka od smrti manžela jeho potomkovia.
3720
§ 20
1/ Dokiaľ súd nerozhodne o neplatnosti manželstva, predpokladá sa, že manželstvo je platne uzavreté.
37232/ Ak súd rozhodol, že manželstvo je neplatné, hľadí sa naň ako na neuzavreté.
3724
má názor:  

3/ O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových právach a povinnostiach po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva platia obdobne ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.
3728
3729
Tretí diel
Práva a povinnosti manželov
Všeobecné ustanovenia
§ 21
1/ Manželia sú v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu,