www.NSOZ.sk
(zdroj)


3720
§ 20
1/ Dokiaľ súd nerozhodne o neplatnosti manželstva, predpokladá sa, že manželstvo je platne uzavreté.
37232/ Ak súd rozhodol, že manželstvo je neplatné, hľadí sa naň ako na neuzavreté.
37243/ O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových právach a povinnostiach po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva platia obdobne ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.
3728
3729
má názor:  

Tretí diel
Práva a povinnosti manželov
Všeobecné ustanovenia
§ 21
1/ Manželia sú v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, byť si verní, pomáhať si, podporovať sa a podľa svojich možností a schopností a prispievať k blahu rodinného spoločenstva. Sú povinní vytvárať zdravé rodinné prostredie pre všetkých členov rodiny, predovšetkým pre maloleté deti.
37382/ Na výkon povolania, pracovné uplatnenie a na začatie podnikateľskej činnosti manžel