www.NSOZ.sk
(zdroj)


3794 druhého manžela a rodiny na pokojné bývanie. Ak by manžel, ktorému patrí právo k bytu alebo domu /jeho časti/ nakladal s týmito predmetmi bez súhlasu druhého manžela tak, že by tým ohrozil životné potreby druhého manžela alebo rodiny, je právny úkon neplatný.
3797
§ 29
Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takéhoto násilia voči druhému manželovi alebo blízkej osobe, ktorá žije v domácnosti manželov stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh manžela obmedziť na primeraný čas užívacie právo druhého manžela k bytu alebo domu, v ktorom manželia bývajú a majú v ňom zriadenú domácnosť, prípadne ho z užívania úplne vylúčiť.
3803
má názor:  

3804
Štvrtý diel
Majetkové usporiadanie medzi manželmi
§ 30
Všeobecné ustanovenia
38081/ Manželia majú právo usporiadať vzájomné majetkové práva a povinnosti zmluvou /zmluvné usporiadanie majetkových práv a povinností/.
38102/ Ak manželia neusporiadali vzájomné majetkové práva a povinnosti zmluvou, vzniká uzavretím manželstva
3812 majetkové spoločenstvo manželov