www.NSOZ.sk
(zdroj)


372
373
374 (1)   Ak je život človeka v náhlom a bezprostrednom nebezpečenstve, alebo ak ide o iné ohrozenie jeho integrity a jeho súhlas nemožno získať, možno zasiahnuť okamžite, pokiaľ je to pre jeho život a zdravie nevyhnutné.
377 (2)   Ak došlo k zásahu do integrity bez súhlasu človeka, ktorý bol v stave, ktorý vylučoval, aby mohol posúdiť účel, povahu, postup a možné následky zásahu, musí mu byť bezodkladne po tom, čo to jeho stav dovolí, zrozumiteľne vysvetlené, aký zásah bol vykonaný, aké sú možné následky zásahu a aké boli riziká nevykonania zásahu.
381
má názor:  

382
§ 44
(1)  Ak nie je človek, hoci len prechodne, schopný sám udeliť súhlas so zásahom do svojej integrity a nejde o prípad podľa § 45, vyžaduje sa súhlas jeho zákonného zástupcu. Ak taký nie je, vyžaduje sa súhlas prítomného manžela, plnoletého dieťaťa, rodiča alebo inej blízkej osoby; pokiaľ nie je prítomná žiadna z týchto osôb a ich súhlas nemožno zabezpečiť inak, môže udeliť súhlas iná prítomná osoba, ktorá preukáže osobitný záujem o dotknutú osobu.
389 (2)  Pri udeľovaní súhlasu so zásahom do integrity podľa odseku 1 sa zohľadnia známe želania človeka, do integrity ktorého sa má zasiahnuť.