www.NSOZ.sk
(zdroj)


376 pokiaľ je to pre jeho život a zdravie nevyhnutné.
377 (2)   Ak došlo k zásahu do integrity bez súhlasu človeka, ktorý bol v stave, ktorý vylučoval, aby mohol posúdiť účel, povahu, postup a možné následky zásahu, musí mu byť bezodkladne po tom, čo to jeho stav dovolí, zrozumiteľne vysvetlené, aký zásah bol vykonaný, aké sú možné následky zásahu a aké boli riziká nevykonania zásahu.
381
382
§ 44
(1)  Ak nie je človek, hoci len prechodne, schopný sám udeliť súhlas so zásahom do svojej integrity a nejde o prípad podľa § 45, vyžaduje sa súhlas jeho zákonného zástupcu. Ak
má názor:  

taký nie je, vyžaduje sa súhlas prítomného manžela, plnoletého dieťaťa, rodiča alebo inej blízkej osoby; pokiaľ nie je prítomná žiadna z týchto osôb a ich súhlas nemožno zabezpečiť inak, môže udeliť súhlas iná prítomná osoba, ktorá preukáže osobitný záujem o dotknutú osobu.
389 (2)  Pri udeľovaní súhlasu so zásahom do integrity podľa odseku 1 sa zohľadnia známe želania človeka, do integrity ktorého sa má zasiahnuť.
391
392
§ 45
(1)  Súhlas so zásahom do integrity maloletého udeľuje jeho zákonný zástupca.
394 (2)  Maloletý môže udeliť súhlas sám, pokiaľ je to primerané vôľovej a rozumovej vyspelosti