www.NSOZ.sk
(zdroj)


3842 osobám zápisom to tohto zoznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
3843
§ 36
1/ Manželia sa môžu dohodnúť, že do majetkového spoločenstva zahrnú aj majetok, ktorý do neho podľa zákona nepatrí.
38462/ Manželia môžu zahrnúť do majetkového spoločenstva majetok existujúci i budúci.
38473/ Manželia sa môžu dohodnúť, že zo zákonného majetkového společenstva vylúčia majetok, ktorý by do neho inak patril. Dohoda sa môže týkať len majetku,ktorý nadobudnú v budúcnosti.
38504/ Zmluva sa môže týkať celého majetku, ako aj jeho častí.
3851
má názor:  

§ 37
1/ Manželia môžu upraviť odchylne od zákona správu ich majetkového spoločenstva a dohodnúť sa, že jeden z nich poveruje druhého manžela výlučnou správou časti alebo celého spoločného majetku. Zároveň si môžu vymieniť, ktoré právne úkony musia robiť spoločne alebo na ktoré právne úkony sa vyžaduje súhlas druhého manžela, ktorý majetkové spoločenstvo nespravuje.
38572/ Manžel, ktorý je poverený správou majetkového spoločenstva, je povinný informovať druhého manžela písomne o stave tohto spoločenstva a predkladať mu účty zo správy v intervaloch, ktoré určuje zmluva o zmene správy zákonného majetkového spoločenstva.
38603/ Manžel, ktorý poveril druhého manžela výlučnou správou majetkového spoločenstva sa