www.NSOZ.sk
(zdroj)


3851
§ 37
1/ Manželia môžu upraviť odchylne od zákona správu ich majetkového spoločenstva a dohodnúť sa, že jeden z nich poveruje druhého manžela výlučnou správou časti alebo celého spoločného majetku. Zároveň si môžu vymieniť, ktoré právne úkony musia robiť spoločne alebo na ktoré právne úkony sa vyžaduje súhlas druhého manžela, ktorý majetkové spoločenstvo nespravuje.
38572/ Manžel, ktorý je poverený správou majetkového spoločenstva, je povinný informovať druhého manžela písomne o stave tohto spoločenstva a predkladať mu účty zo správy v intervaloch, ktoré určuje zmluva o zmene správy zákonného majetkového spoločenstva.
3860
má názor:  

3/ Manžel, ktorý poveril druhého manžela výlučnou správou majetkového spoločenstva sa nemôže vopred vzdaťpráva odvolať toto poverenie. Ak to urobí, zmluva je v tejto časti neplatná.
3863
§ 38
1/ Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik majetkového spoločenstva ku dňu zániku manželstva.
38662/Ak manželia vyhradia vznik majetkového spoločenstva ku dňu zániku manželstva smrťou, zmluvu o majetkovom usporiadaní možno považovať za dedičskú zmluvu, ak je urobená vo forme predpísanej pre dedičské zmluvy a spĺňa aj ostatné náležitosti takejto zmluvy.
3869