www.NSOZ.sk
(zdroj)


3854 spoločného majetku. Zároveň si môžu vymieniť, ktoré právne úkony musia robiť spoločne alebo na ktoré právne úkony sa vyžaduje súhlas druhého manžela, ktorý majetkové spoločenstvo nespravuje.
38572/ Manžel, ktorý je poverený správou majetkového spoločenstva, je povinný informovať druhého manžela písomne o stave tohto spoločenstva a predkladať mu účty zo správy v intervaloch, ktoré určuje zmluva o zmene správy zákonného majetkového spoločenstva.
38603/ Manžel, ktorý poveril druhého manžela výlučnou správou majetkového spoločenstva sa nemôže vopred vzdaťpráva odvolať toto poverenie. Ak to urobí, zmluva je v tejto časti neplatná.
3863
má názor:  

§ 38
1/ Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik majetkového spoločenstva ku dňu zániku manželstva.
38662/Ak manželia vyhradia vznik majetkového spoločenstva ku dňu zániku manželstva smrťou, zmluvu o majetkovom usporiadaní možno považovať za dedičskú zmluvu, ak je urobená vo forme predpísanej pre dedičské zmluvy a spĺňa aj ostatné náležitosti takejto zmluvy.
3869
3870
3871
3872
§ 39