www.NSOZ.sk
(zdroj)


40201/ Manželstvo zanikne smrťou manžela alebo vyhlásením za mŕtveho. Ak manžel bol vyhlásený za mŕtveho, manželstvo zanikne dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí ako deň smrti manžela.
40232/ Ak rozhodnutie o vyhlásení manžela za mŕtveho bolo zrušené, zaniknuté manželstvo sa neobnoví.
40253/ Manželstvo zanikne zmenou pohlavia manžela podľa § 21. O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových právach a povinnostiach platia obdobne ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.
4029
má názor:  

Rozvod manželstva
4030
§ 59
1/ Súd môže na návrh niektorého z manželov manželstvo rozviesť, ak je manželstvo tak hlboko a trvalo rozvrátené, že už nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
40332/ Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k hlbokému a trvalému rozvratu.
40343/ Aj keď je manželstvo rovrátené /ods. 1/, súd manželstvo nerozvedie, ak by rozvod bol:a/ v zjavnom rozpore so záujmom spoločného maloletého dieťaťa manželov, ktorý je daný dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, alebo
4037b/ v zjavnom rozpore so záujmom manžela, ktorý rozvrat manželstva podstatnou mierou nezapríčinil, a rozvod manželstva by pociťoval ako závažnú ujmu a za zachovanie