www.NSOZ.sk
(zdroj)


4051 manželstva a manželstvo rozvedie, ak manželia predložia:a/ súdom schválenú dohodu o úprave výkonu práv a povinností rodičov k spoločným maloletým deťom na čas po rozvode,
4054b/ písomnú dohodu s úradne osvedčenými podpismi o vyporiadaní ich majetkových práv a povinností, prípadne aj o vyživovacej povinnosti na čas po rozvode.
4056
§ 61
1/ Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako rodinné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.
4060
má názor:  

2/ Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako rodinné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, že upúšťa od používania rodinného priezviska.
4064
4065
Druhá hlava
RODIČIA A DETI
Prvý diel
Určenie rodičovstva
Materstvo