www.NSOZ.sk
(zdroj)


4063 úradu, že upúšťa od používania rodinného priezviska.
4064
4065
Druhá hlava
RODIČIA A DETI
Prvý diel
Určenie rodičovstva
Materstvo
§ 62
1/ Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.
4072
má názor:  

2/ Zmluvy, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, sú neplatné.
4073
§ 63
1/ Ak vzniknú pochybnosti o tom, ktorá žena je matkou dieťaťa, materstvo určí súd na základe skutočností zistených o pôrode dieťaťa.
40762/ Návrh môže podať žena, ktorá o sebe tvrdí, že je matkou dieťaťa, alebo muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa alebo ten, kto preukáže, že ma na tomto určení právny záujem.
40783/ Ustanovenie ods.1 a 2 sa použijú aj v prípade zapretia materstva.
4079 Otcovstvo
4080
§ 64