www.NSOZ.sk
(zdroj)


4070
§ 62
1/ Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.
40722/ Zmluvy, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, sú neplatné.
4073
§ 63
1/ Ak vzniknú pochybnosti o tom, ktorá žena je matkou dieťaťa, materstvo určí súd na základe skutočností zistených o pôrode dieťaťa.
40762/ Návrh môže podať žena, ktorá o sebe tvrdí, že je matkou dieťaťa, alebo muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa alebo ten, kto preukáže, že ma na tomto určení právny záujem.
40783/ Ustanovenie ods.1 a 2 sa použijú aj v prípade zapretia materstva.
4079
má názor:  

Otcovstvo
4080
§ 64
4082
40831/ Ak sa dieťa narodilo počas trvania manželstva alebo pred uplynutím trojstého dňa od jeho zániku alebo vyhlásenia za neplatné, predpokladá sa, že otcom dieťaťa je manžel matky.
40852/ Ak sa dieťa narodilo žene znovu vydatej, predpokladá sa, že otcom dieťaťa je neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej predchádzajúce manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.
4088
§ 65