www.NSOZ.sk
(zdroj)


4149
§ 75
Ak vyhlásenie o určení otcovstva nespĺňa predpísané náležitosti právneho úkonu podľa § 129 a nasl. /všeobecná časť/ matka, otec aj dieťa sa môžu dovolať neplatnosti tohto vyhlásenia v lehotách ustanovených pre zapretie otcovstva.
4153
§ 76
1/ Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do jedného roka odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa. Ak bolo otcovstvo určené k počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu podľa § 72 odsek 1, lehota začne plynúť až od narodenia dieťaťa.
4158
má názor:  

2/ Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.
4160
4161
41623/ Ustanovenia § ods. a ods. sa použijú primerane.
4163
§ 77
Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov nemôže zaprieť otcovstvo podľa § 76 ods. 1, ak v čase vyhlásenia vedel, že nie je otcom dieťaťa.
4166
§ 78
1/ Dieťa, ktoré nadobudlo plnoletosť, môže zaprieť otcovstvo muža, ktoré bolo určené voči