www.NSOZ.sk
(zdroj)


4188 na začatie konania, môže v konaní pokračovať druhý z nich. Ak v priebehu konania zomrie dieťa, ktoré podalo návrh na určenie otcovstva, môžu do šiestich mesiacov od jeho smrti podať návrh tiež jeho potomkovia, ak preukážu právny záujem na tomto určení.
41912/ Ak v priebehu konania zomrie muž, ktorý podal návrh na začatie konania a v konaní nepokračuje matka alebo dieťa, súd konanie zastaví.
4193
§ 83
4195
4196
4197
má názor:  

Ak to vyžaduje zrejmý záujem dieťaťa , súd môže aj bez návrhu začať konanie o zapretí otcovstva, ktoré bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, ak otec dieťaťa takto určený nemôže byť jeho otcom.
4200
4201
Druhý diel
Osvojenie
§ 84
1/ Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa za vlastné.
42052/ O osvojení rozhoduje súd na návrh fyzickej osoby, ktorá chce osvojiť dieťa /ďalej len „osvojiteľ“/.