www.NSOZ.sk
(zdroj)


4213 predpisom.
4214 3 / Ak to súd považuje za potrebné, zisťuje aj ďalšie skutočnosti rozhodné pre posúdenie vhodnosti osvojiteľa.
42164/ Ak má osvojiteľ iné deti, zisťuje súd pred rozhodnutím o osvojení ich postoj k osvojeniu, ak sú schopné posúdiť následky osvojenia. Pred zistením stanoviska ich súd poučí o tom, čo je osvojenie, aký je jeho účel a právne následky. Ak niektoré z detí osvojiteľa nesúhlasí s osvojením, možno o osvojení rozhodnúť len vtedy, ak je zrejmé, že osvojením nebudú dotknuté oprávnené záujmy detí osvojiteľa a súčasne je nepochybné, že účel osvojenia nebude ohrozený.
4222
má názor:  

§ 86
1/ Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho najlepšom záujme.
42242/ Požiadavka maloletosti musí byť splnená ku dňu vyhlásenia rozhodnutia o osvojení.
4225
§ 87
1/ Osvojiť dieťa môžu manželia, alebo manžel rodiča dieťaťa, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa.
42282/ Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže osvojiť dieťa aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v najlepšom záujme dieťaťa.
4230
§ 88
1/ Manželia môžu osvojiť dieťa len spoločne.