www.NSOZ.sk
(zdroj)


42603/ Dieťa môže odvolať svoj súhlas na osvojenie do právoplatnosti rozhodnutia súdu o osvojení.
4262
§ 94
Ak sa na osvojenie nevyžaduje súhlas dieťaťa, dáva súhlas opatrovník, ktorého dieťaťu pre tento účel ustanoví súd. Ak dieťa má ustanoveného poručníka, dáva súhlas s osvojením poručník.
4266
§ 95
1 / Na osvojenie sa vyžaduje súhlas obidvoch rodičov osvojovaného dieťaťa to aj keď sú maloletí.
4269
má názor:  

2/ Súhlas musí spĺňať predpísané náležitosti právneho úkonu podľa ustanovení všeobecnej časti.
4271
4272
4273
§ 96
Matka môže dať súhlas na osvojenie najskôr po uplynutí šiestich týždňov po narodení dieťaťa.
4276
§ 97
1/ Rodič musí dať súhlas osobne pred súdom. Súd ho predtým poučí o podstate osvojenia a následkoch udelenia súhlasu.