www.NSOZ.sk
(zdroj)


4389 prípade, ak je osvojiteľom manžel rodiča osvojenca.
43902/ Na zmenu mena osvojenca sa vzťahuje osobitný zákon.
43913/ Osvojiteľ sa zapíše v matrike narodených namiesto rodiča osvojenca. Ak je osvojiteľom osamelá osoba, zápis o druhom rodičovi sa nezverejní.
4393
4394
4395
§ 113
1/ Osvojitelia sú najneskôr do plnoletosti osvojenca povinní oboznámiť ho so skutočnosťou, že bol osvojený a to vhodným spôsobom, primeraným jeho veku.
4398
má názor:  

2/ Na požiadanie osvojenca sú povinní mu poskytnúť všetky informácie o jeho pôvode a rodine.
4400
§ 114
Ak dal súhlas na osvojenie za dieťa opatrovník podľa § 94 , môže plnoletý osvojenec do jedného roka od plnoletosti podať návrh na zrušenie osvojenia.
4403
§ 115
Osvojenec môže byť znovu osvojený.
4405
4406
Tretí diel
Práva a povinnosti rodičov a detí