www.NSOZ.sk
(zdroj)


435 zdravotníckeho zariadenia, alebo si vyžiadať jeho informovaný súhlas.
436
437
§ 48
(1)   Prevzatie človeka do zdravotníckeho zariadenia je zdravotnícke zariadenie povinné bezodkladne oznámiť jeho zákonnému zástupcovi, manželovi, podporujúcej osobe alebo inej známej blízkej osobe.
441 (2)   Človek prevzatý do zdravotníckeho zariadenia alebo držaný v zdravotníckom zariadení, má právo prejednať vlastné záležitosti s osobou, ktorú sám určí, bez prítomnosti tretích osôb.
444
má názor:  

(3)   Človek prevzatý do zdravotníckeho zariadenia alebo držaný v zdravotníckom zariadení má právo, aby jeho zdravotný stav, zdravotnú dokumentáciu alebo vyjadrenie ošetrujúceho lekára preskúmal lekár nezávislý na zdravotníckom zariadení.
447
448
§ 49
450
Odber orgánov, tkanív alebo buniek
452
453