www.NSOZ.sk
(zdroj)


4458 zmene mena alebo priezviska jeho výslovný súhlas. Ak dieťa nemôže svoj súhlas so zmenou mena alebo priezviska vyjadriť, vyžaduje sa súhlas súdu.
44602/ Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho dieťaťa a toto dieťa má odlišné priezvisko, než ktoré určili ako priezvisko pre ich spoločné deti, môžu pri uzavretí manželstva súhlasne vyhlásiť, že priezvisko určené pre ich spoločné deti bude mať aj toto dieťa.
44643/ Ak uzavrie manželstvo matka dieťaťa, ktorého otec nie je známy, môžu manželia pri uzavretí manželstva súhlasne vyhlásiť, že priezvisko určené pre ich spoločné deti bude mať aj toto dieťa.
4467
má názor:  

§ 122
Meno a priezvisko dieťaťa nemožno podľa predchádzajúcich ustanovení zmeniť po tom, čo dieťa nadobudlo plnoletosť.
4470
4471
4472
4473
Rodičovská zodpovednosť
§ 123
1/ Rodičovskú zodpovednosť tvorí súhrn práv a povinností rodičov, ktorých účelom je zabezpečiť morálne a materiálne blaho dieťaťa a chrániť jeho práva a oprávnené záujmy.