www.NSOZ.sk
(zdroj)


36 hodnoty, ktoré tieto zásady vyjadrujú a chránia.
37 (2)   Jednotlivé ustanovenia tohto zákona treba vykladať v súlade s jeho ostatnými ustanoveniami; nikto sa však nesmie dovolávať slov právneho predpisu proti jeho zmyslu a účelu.
40
41
§ 5
43
Použitie analógie
45
má názor:  

(1)  Občiansky zákonník upravuje súkromné práva a povinnosti v tom rozsahu, v akom ich neupravujú iné právne predpisy. Iné predpisy súkromného práva treba vykladať v súlade s týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.
48 (2)  Práva a povinnosti, pokiaľ nie sú výslovne upravené týmto ani iným zákonom, sa spravujú ustanoveniami toho zákona, ktorý upravuje práva a povinnosti obsahom a účelom im najbližšie. Ak takých ustanovení niet, prípad sa posúdi spravodlivo, na základe zásad súkromného práva, so zreteľom na zvyklosti, prevažujúci stav náuky a ustálenej rozhodovacej praxe.
53 (3)  Na zvyklosti sa prihliada len vtedy, ak na ne odkazuje zákon.
54