www.NSOZ.sk
(zdroj)


4508 životom, správaním, prístupom k práci a dodržiavaním zákonov príkladom svojim deťom.
45093/ Pri výchove dieťaťa nesmú rodičia používať fyzické alebo psychické násilie, ani iné neprimerané výchovné prostriedky, ktoré môžu ohroziť život, zdravie alebo duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa.
4512
4513
45144/ Riadna výchova dieťaťa má za cieľ smerovať k všestrannému rozvoju jeho osobnosti a príprave na samostatný zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu zásad ľudskosti, slušnosti, úcty, morálky a etiky.
4517
má názor:  

§ 128
Na výchove dieťaťa je povinný sa podieľať aj manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. Je však povinný pri výchove rešpektovať prednostné výchovné pôsobenie rodičov dieťaťa a ich pokyny.
4521
§ 129
Rodič, ktorý nie je úplne svojprávny, sa môže o svoje dieťa osobne starať, ak je schopný túto starostlivosť vykonávať riadne. Nad výkonom jeho starostlivosti môže súd určiť dohľad.
4524
§ 130
1/ Rodičia zastupujú svoje dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. V bežných záležitostiach môže dieťa zastúpiť ktorýkoľvek z rodičov aj samostatne. V podstatných