www.NSOZ.sk
(zdroj)


4572 dohodou rodičov, ktorá k svojej platnosti potrebuje schváleni súdu.
45733/ Súd dohodu schváli v znení, na ktorom sa rodičia dohodli, ak neodporuje zákonu alebo záujmom maloletého dieťaťa.
4575
§ 137
1/ Dieťa môže byť zverené do osobnej starostlivosti jedného rodiča alebo do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov.
45782/ Pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti súd dbá, aby boli naplnené ciele riadnej výchovy dieťaťa a rovnocenné postavenie rodičov v právach aj povinnostiach k dieťaťu.
4581
má názor:  

§ 138
1/ Ak sú obaja rodičia spôsobilí dieťa riadne vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť záujem, zverí súd dieťa do striedavej osobnej starostlivosti, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom.
45852/ Súd pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičv posúdi jej vhodnost predovšetkým so zreteľom na vek dieťaťa a jeho potreby, citové väzby dieťaťa k obidvom rodičom a k členom domácnosti, vzdialenosť bydlísk rodičov, v ktorých bude dieťa počas striedavej starostlivosti bývať, školskú docházku, mimoškolské aktivity dieťaťa, schopnost rodičov dohodnúť sa o spôsobe a pravidlech výchovy.
4590
§ 139