www.NSOZ.sk
(zdroj)


453
454 (1)   Odber orgánov, tkanív alebo buniek z tela živého človeka na účely ich prenosu alebo transplantácie do tela iného človeka, alebo odber krvi na transfúziu alebo na prípravu transfúznych liekov, je možný len s písomným informovaným súhlasom za podmienky, že odber nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom.
458 (2)   Súhlas s odberom časti ľudského tela môže udeliť aj maloletý, pokiaľ sa odber týka regeneratívneho tkaniva a nepredstavuje vážne ohrozenie zdravia maloletého.
460 (3) Ďalšie podmienky odberu častí ľudského tela upravuje osobitný zákon.
461
462
má názor:  

§ 50
464
Účasť na biomedicínskom výskume
466 (1)   Účasť na biomedicínskom výskume je možná len s písomným informovaným súhlasom človeka, ktorého sa má týkať.
468 (2)   Súhlas zákonného zástupcu s účasťou maloletého na biomedicínskom výskume musí schváliť súd.
470 (3)   Biomedicínsky výskum nesmie zasahovať do dôstojnosti človeka, jeho integrity a bezpečnosti.