www.NSOZ.sk
(zdroj)


4689
Tretia hlava
VÝŽIVNÉ
§ 186
Právo na výživné a vyživovaciu povinnosť majú tí, ktorým to tento zákon ukladá.
4693 Pravidlá pre určenie výživného
4694
§ 187
1/ Pri určení výživného sa vychádza z odôvodnených potrieb oprávneného s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Ak je oprávneným maloleté dieťa, prihliada sa na jeho majetok, len ak je životná úroveň povinného nižšia než životná úroveň dieťaťa.
4698
má názor:  

2/ Prihliada sa tiež na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného a to aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako sa prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Výživné má prednosť pred neprimeranými výdavkami povinného.
47023/ Pri určení výživného treba zohľadniť aj počet osôb, povinných poskytovať oprávnenému výživu a ich možnosti, schopnosti a majetkové pomery.
4704
§ 188
Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore a dobrými mravmi.
4706
§ 189
1/ Ak nie je ustanovené inak, platí sa výživné v pravidelných opakujúcich sa plneniach, ktoré