www.NSOZ.sk
(zdroj)


4700 prospechu; rovnako sa prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Výživné má prednosť pred neprimeranými výdavkami povinného.
47023/ Pri určení výživného treba zohľadniť aj počet osôb, povinných poskytovať oprávnenému výživu a ich možnosti, schopnosti a majetkové pomery.
4704
§ 188
Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore a dobrými mravmi.
4706
§ 189
1/ Ak nie je ustanovené inak, platí sa výživné v pravidelných opakujúcich sa plneniach, ktoré sú splatné vždy na mesiac dopredu.
4709
má názor:  

2/ Príslušenstvom výživného je úrok z omeškania, ak je povinný v omeškaní s plnením výživného, ktoré sa stalo splatným po rozhodnutí súdu.
47113/ Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. Ak ide o výživné pre maloleté deti, započítanie nie je možné.
4713
§ 190
4715
4716
47171/ Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo