www.NSOZ.sk
(zdroj)


463
464
Účasť na biomedicínskom výskume
466 (1)   Účasť na biomedicínskom výskume je možná len s písomným informovaným súhlasom človeka, ktorého sa má týkať.
468 (2)   Súhlas zákonného zástupcu s účasťou maloletého na biomedicínskom výskume musí schváliť súd.
470 (3)   Biomedicínsky výskum nesmie zasahovať do dôstojnosti človeka, jeho integrity a bezpečnosti.
472
má názor:  

(4)   Účasť na biomedicínskom výskume nezakladá právo na inú odplatu než je náhrada výdavkov, účelne vynaložených v súvislosti s účasťou na biomedicínskom výskume.
474 (5) Ďalšie podmienky účasti na biomedicínskom výskume upravuje osobitný zákon.
475
476
§ 51
(1)  Človek má právo
478a)   byť informovaný o vlastnom zdraví,
479b)   nahliadať do zdravotníckej dokumentácie alebo iných zápisoch o svojom zdravotnom stave vrátane obstarania výpisov, odpisov alebo kópií z takejto dokumentácie,
481c)   vysloviť zákaz podávania informácií o svojom zdravotnom stave,