www.NSOZ.sk
(zdroj)


4795
§ 201
4797
4798
4799 (1) Ak potomkovia nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť plniť, prechádza táto povinnosť na predkov. Vzdialenejší príbuzní majú vyživovaciu povinnosť, len ak ju nemôžu plniť bližší príbuzní.
4802 (2) V prípade, že súd určí výživné pre maloleté dieťa, ustanovenia § 194 a 195 sa použije primerane.
4804
má názor:  

§ 202
Každý z príbuzných na rovnakom stupni plní vyživovaciu povinnosť v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných.
4808
§ 203
(1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní tak, aby životná úroveň oboch manželov bola zásadne rovnaká, určí jej rozsah súd na návrh manžela.
4812 (2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.