www.NSOZ.sk
(zdroj)


4842 pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.
4844
4845
Štvrtá hlava
PORUČNÍCTVO, OPATROVNÍCTVO A NÁHRADNÁ
STAROSTLIVOSŤ
Prvý diel
Poručníctvo
§ 173
má názor:  

1/ Súd ustanoví poručníka, ak rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, nie sú úplne svojprávni,, boli pobavení výkonu rodičovskej zodpovednosti alebo im bol jej výkon pozastavený.
48532/ Poručník sa ustanoví, ak matka dieťaťa písomne požiadala o utajenie svojej totožnosti podľa osobitného zákona.
4855
§ 174
1/ Súd ustanoví poručníka len čo sa dozvie, že je tu zákonom ustanovený dôvod2/ Dovtedy, kým nie je dieťaťu ustanovený poručník, alebo dovtedy, kým sa ustanovený poručník neujme svojej funkcie, vykonáva opatrovníctvo orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
4860
§ 175