www.NSOZ.sk
(zdroj)


48572/ Dovtedy, kým nie je dieťaťu ustanovený poručník, alebo dovtedy, kým sa ustanovený poručník neujme svojej funkcie, vykonáva opatrovníctvo orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
4860
§ 175
1/ Ak to nie je v rozpore so záujmom dieťaťa , za poručníka sa ustanoví predovšetkým ten, koho označili rodičia.
48632/ Ak niet takej osoby alebo ak poručníctvo odmietla, za poručníka sa ustanoví niekto z príbuzných alebo osôb blízkych dieťaťu alebo jeho rodine., ak rodič takúto osobu z poručníctva svojho dieťaťa výslovne nevylúčil alebo osoba poručníctvo neodmietla.
4866
má názor:  

3/ Inak sa za poručníka ustanoví iná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, s ustanovením za poručníka súhlasí a spôsobom svojho života zaručuje, že bude vykonávať funkciu v najlepšom záujme poručenca.
48694/ Ak niet vhodnej fyzickej osoby, za poručníka sa ustanoví obec a v prípade maloletého dieťaťa bez sprievodu orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa osobitného zákona.
4872
§ 176
1/ Poručník sa stará o osobu maloletého dieťaťa, zastupuje ho a spravuje jeho majetok namiesto rodičov.
48752/ Ak sa poručník nestará osobne o dieťa, dohliada na rozsah a spôsob starostlivosti, ktorá