www.NSOZ.sk
(zdroj)


4898 majetok spravuje opatrovník ustanovený súdom.
48993/ Ak je majetok rozsiahly alebo správa majetku poručenca zložitá, súd môže na návrh poručníka ustanoviť opatrovníka pre správu majetku alebo pre jeho časť.
49014/ Bez návrhu môže súd poručencovi ustanoviť opatrovníka pre správu majetku, ak majetkovým záujmom dieťaťa hrozí ujma.
4903
§ 180
1/ Poručník predkladá súdu výročné správy o osobe poručenca a jeho majetku.
49052/ Správa o osobe poručenca obsahuje najmä informácie o jeho vývoji, zdravotnom stave a osobitných potrebách.
4907
má názor:  

3/ Správa o nakladaní s majetkom poručenca obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ako aj účel a výšku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom.
49094/ Súd môže oslobodiť poručníka od podávania podrobného vyúčtovania zo správy majetku, ak výnosy z majetku poručenca pravdepodobne nepresahujú náklady na jeho výchovu a výživu. V tom prípade predloží len správu o hospodárení s majetkom.
4912
§ 181
1/ Poručník vykonáva svoju funkciu bezodplatne. Má však právo žiadať náhradu nákladov spojených so správou majetku poručenca v prvom rade z výnosov majetku, a ak tieto nepokryjú náklady aj z podstaty majetku.
49162/ Ak je správa majetku poručenca spojená so značnou námahou , súd môže poručníkovi na