www.NSOZ.sk
(zdroj)


5033 morálne pre vytvorenie stabilného a
5034 harmonického rodinného prostredia pre dieťa a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti zaručuje, že bude osobnú starostlivosť vykonávať v záujme dieťaťa.
50373/ Súd pri výbere vhodnej osoby uprednostní osobu, ktorá poskytuje záruku, že doterajšie výchovné prostredie dieťaťa zostane zachované, ak dieťa má k takejto osobe citový vzťah a so zverením do jej starostlivosti súhlasí.
5040
§ 154
1/Dieťa možno zveriť aj do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželom.
5042
má názor:  

2/Dieťa možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti jednému manželovi so súhlasom druhého manžela. Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, ak manželia nežijú v domácnosti alebo ak je jeho zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
5045
§ 155
5047
5048
50491/ Osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti sa o dieťa osobne stará a vychováva ho v rovnakom rozsahu, v akom rodičia .Rozhoduje v bežných záležitostiach dieťaťa a v nich aj dieťa zastupuje. Spravuje bežný majetok dieťaťa, najmä