www.NSOZ.sk
(zdroj)


5036 dieťaťa.
50373/ Súd pri výbere vhodnej osoby uprednostní osobu, ktorá poskytuje záruku, že doterajšie výchovné prostredie dieťaťa zostane zachované, ak dieťa má k takejto osobe citový vzťah a so zverením do jej starostlivosti súhlasí.
5040
§ 154
1/Dieťa možno zveriť aj do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželom.
50422/Dieťa možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti jednému manželovi so súhlasom druhého manžela. Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, ak manželia nežijú v domácnosti alebo ak je jeho zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
5045
má názor:  

§ 155
5047
5048
50491/ Osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti sa o dieťa osobne stará a vychováva ho v rovnakom rozsahu, v akom rodičia .Rozhoduje v bežných záležitostiach dieťaťa a v nich aj dieťa zastupuje. Spravuje bežný majetok dieťaťa, najmä prijíma výživné od povinných osob a štátne príspevky pre dieťa a používa ich na prospech dieťaťa.
50542/ Súd môže tiež určiť, že zákonný zástupca pri rozhodovaní o podstatných záležitostiach