www.NSOZ.sk
(zdroj)


5045
§ 155
5047
5048
50491/ Osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti sa o dieťa osobne stará a vychováva ho v rovnakom rozsahu, v akom rodičia .Rozhoduje v bežných záležitostiach dieťaťa a v nich aj dieťa zastupuje. Spravuje bežný majetok dieťaťa, najmä prijíma výživné od povinných osob a štátne príspevky pre dieťa a používa ich na prospech dieťaťa.
5054
má názor:  

2/ Súd môže tiež určiť, že zákonný zástupca pri rozhodovaní o podstatných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa musí brať zreteľ na stanovisko osoby ,ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, prípadne môže vymedziť okruh záležitostí, v ktorých táto osoba spolurozhoduje so zákonným zástupcom dieťaťa.
50583/ Ak súd neurčil inak, o podstatných záležitostiach dieťaťa rozhoduje jeho zákonný zástupca. Ak osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti predpokladá, že4/ Ak súd zmení rozhodnutie zákonného zástupcu, môže zároveň rozhodnúť, aby právny úkon za dieťa urobila ako opatrovník osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti.
5063
§ 156