www.NSOZ.sk
(zdroj)


5196 Od ustanovení tejto časti zákona sa možno odchýliť dohodou s účinkami voči tretím osobám len ak to pripúšťa právny predpis.
5198
§3
Vecné práva sa vzťahujú na hmotné veci i na nehmotné veci; na práva však len pokiaľ to ich povaha pripúšťa a ak z právneho predpisu nevyplýva niečo iné.
5201
§4
(1)  Ak je právo k veci zapísané do verejného zoznamu, platí, že sa zapísalo v súlade so skutočným právnym stavom a že trvá. Ak sa vecné právo z verejného zoznamu vymazalo, platí, že neexistuje.
5205
má názor:  

(2)  Za verejné zoznamy podľa tohto zákona sa považuje najmä kataster nehnuteľností a ďalšie zoznamy zriadené podľa osobitných predpisov, v ktorých sú vecné práva vedené, za predpokladu, že sú verejne prístupné a že ich vedie orgán verejnej moci alebo zákonom poverená osoba. Podrobnosti o vedení verejných zoznamov ustanovujú osobitné predpisy.
5209 (3)  Nikoho neospravedlňuje neznalosť údaja zapísaného do verejného zoznamu.
5210
§5
5212
5213
5214 (1)  Ak je do verejného zoznamu zapísané vecné právo k cudzej veci, má prednosť pred vecným