www.NSOZ.sk
(zdroj)


5207 predpokladu, že sú verejne prístupné a že ich vedie orgán verejnej moci alebo zákonom poverená osoba. Podrobnosti o vedení verejných zoznamov ustanovujú osobitné predpisy.
5209 (3)  Nikoho neospravedlňuje neznalosť údaja zapísaného do verejného zoznamu.
5210
§5
5212
5213
5214 (1)  Ak je do verejného zoznamu zapísané vecné právo k cudzej veci, má prednosť pred vecným právom, ktoré vo verejnom zozname zapísané nie je.
5216
má názor:  

(2)  Pre poradie vecných práv k cudzej veci rozhoduje doba podania návrhu na zápis práva do verejného zoznamu. Práva zapísané na základe návrhov podaných v rovnakom čase majú rovnaké poradie.
5219
§6
(1)  Ak nie je stav, zapísaný vo verejnom zozname, v súlade so skutočným právnym stavom, zapísaný stav nasvedčuje osobe, ktorá nadobudla vecné právo v dobrej viere od osoby podľa zapísaného stavu; dobrá viera sa posudzuje k okamihu, kedy právny úkon vznikol, ak však právo vzniká až zápisom do verejného zoznamu, k okamihu podania návrhu na zápis.
5224 Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije pri vecných právach, ktoré vznikajú zo zákona a v prípadoch, ktoré výslovne ustanovuje právny predpis.