www.NSOZ.sk
(zdroj)


513 informácie uvádzajú ako klamlivé alebo ak sa nedôvodne šíria pravdivé údaje týkajúce sa intímnej sféry človeka.
515
516 Ochrana súkromia a zaznamenaných prejavov osobnej povahy
§ 55
(1)   Každý má právo na rešpektovanie a ochranu svojho súkromia, najmä súkromného a rodinného života, obydlia a súkromnej komunikácie.
520 (2)   Do súkromia možno zasiahnuť len so súhlasom dotknutej osoby alebo zo zákonného dôvodu; udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.
522
má názor:  

(3)   Zo zákonného dôvodu možno do súkromia zasiahnuť len v nevyhnutnom rozsahu a primeraným spôsobom.
524
525
§ 56
Bez súhlasu alebo bez zákonného dôvodu nemožno najmä
527a) vstupovať do obydlia alebo inak narúšať súkromné priestory,
528b) sledovať človeka a jeho súkromný a rodinný život akýmikoľvek prostriedkami,
530
531