www.NSOZ.sk
(zdroj)


518 (1)   Každý má právo na rešpektovanie a ochranu svojho súkromia, najmä súkromného a rodinného života, obydlia a súkromnej komunikácie.
520 (2)   Do súkromia možno zasiahnuť len so súhlasom dotknutej osoby alebo zo zákonného dôvodu; udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.
522 (3)   Zo zákonného dôvodu možno do súkromia zasiahnuť len v nevyhnutnom rozsahu a primeraným spôsobom.
524
525
§ 56
Bez súhlasu alebo bez zákonného dôvodu nemožno najmä
527
má názor:  

a) vstupovať do obydlia alebo inak narúšať súkromné priestory,
528b) sledovať človeka a jeho súkromný a rodinný život akýmikoľvek prostriedkami,
530
531
532c) zhromažďovať, zhotovovať, používať, šíriť alebo inému sprístupňovať v akejkoľvek forme zachytené písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové a obrazové záznamy, týkajúce sa súkromného alebo rodinného života človeka,
535d) zaznamenávať, šíriť alebo inému sprístupňovať súkromnú komunikáciu.
536