www.NSOZ.sk
(zdroj)


5291 Vlastník má právo nakladať so svojím vlastníctvom podľa svojej vôle, v rozsahu, ktorý pripúšťa právny poriadok.
5293
Druhý diel
Ochrana vlastníckeho práva
§ 17
5297
5298
5299 Vlastník sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.
5300
má názor:  

§ 18
Vlastník sa môže domáhať ochrany proti každému, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje alebo ho ruší inak než tým, že mu vec zadržuje.
5303
§ 19
Právo podľa § 15 a § 16 má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba.
5305 Obmedzenie vlastníckeho práva
5306
§ 20
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
5309
§ 21