www.NSOZ.sk
(zdroj)


5395 hnuteľnej veci, rôznym osobám, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorej prevodca odovzdal vec ako prvej.
5397 (2)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnej veci zapísanej vo verejnom zozname, rôznym osobám, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorá koná v dobrej viere a ktorá požiadala o zápis práva do verejného zoznamu ako prvá.
5401 (3)  Ak prevodca prevedie viacerými postupne uzatvorenými zmluvami vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnej veci, ktorá nie je predmetom evidencie vo verejnom zozname, nadobúda vlastnícke právo osoba, ktorá koná v dobrej viere a ktorá uzavrela zmluvu ako prvá.
5404
má názor:  

(4)  Zmluvy, uzatvorené podľa ods. 1 až 3, na základe ktorých nedôjde k prevodu vlastníckeho práva, nie sú len z tohto dôvodu neplatné; nadobúdateľovi však ostáva len právo na náhradu škody.
5407
5408
5409
5410
§ 34
(1)  Vlastnícke právo k veci nemožno nadobudnúť od toho, kto sám nebol jej vlastníkom; výnimku môže ustanoviť iba právny predpis.
5413 (2)  Od nevlastníka možno nadobudnúť vlastnícke právo k veci nezapísanej vo verejnom zozname