www.NSOZ.sk
(zdroj)


5407
5408
5409
5410
§ 34
(1)  Vlastnícke právo k veci nemožno nadobudnúť od toho, kto sám nebol jej vlastníkom; výnimku môže ustanoviť iba právny predpis.
5413 (2)  Od nevlastníka možno nadobudnúť vlastnícke právo k veci nezapísanej vo verejnom zozname len vtedy, ak nadobúdateľ konal v dobrej viere v to, že druhá strana je oprávnená previesť vlastnícke právo k veci a ak vec nadobudol:
5416
má názor:  

a)   na základe zmluvy od podnikateľa v rámci bežného obchodného styku;
5417b)   od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené,
5418c)   na verejnej dražbe,
5419d)   za odplatu od niekoho, komu vlastník sám hnuteľnú vec zveril,
5420e)   pri obchode s investičným nástrojom, cenným papierom alebo listinou vystavenou na doručiteľa alebo
5422f)   pri obchode na komoditnej burze.
5423
§ 35
Nadobudnutie vlastníckeho práva rozhodnutím orgánu verejnej moci Ak sa vlastnícke právo nadobúda rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, nadobudne