www.NSOZ.sk
(zdroj)


5503 je v pomere k hodnote opravenej veci nepatrná.
5504 (2)  Ten, kto použil cudziu vec, ktorá sa stala súčasťou opravenej veci, je povinný nahradiť vlastníkovi hodnotu použitej veci, prípadne zabezpečiť jej rovnocennú náhradu.
5506 Opustená vec, nález, stratená a skrytá vec
5507
§ 48
(1)  Každý si môže privlastniť vec, ktorá nikomu nepatrí, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo ak tomu nebráni právo iného na privlastnenie veci.
5510 (2)  Platí, že hnuteľná vec, ktorú vlastník opustil, nepatrí nikomu.
5511 (3)  Opustená nehnuteľná vec pripadne do vlastníctva štátu.
5512
má názor:  

§ 49
(1)  Ak niekto nájde stratenú vec, je povinný vydať ju vlastníkovi alebo tomu, kto ju stratil, ibaže vie, že takáto osoba nemá na vec právo. Povinnosť vydať vec vzniká nálezcovi okamihom úhrady nálezného a účelne vynaložených nákladov spojených s nálezom.
5516 (2)  Ak nálezca s prihliadnutím na všetky okolnosti nemôže postupovať podľa odseku 1 a ak nejde o vec nepatrnej hodnoty, je nálezca povinný bezodkladne ohlásiť nález obci, v obvode ktorej bola vec nájdená.
5519 (3)  Obec bez zbytočného odkladu zverejní informáciu o náleze obvyklým spôsobom. Ak to pripúšťa povaha veci, uloží ju obec u seba. Obec môže so súhlasom nálezcu rozhodnúť o dočasnom uschovaní veci u tretej osoby. Pri veciach mimoriadnej hodnoty a pri peniazoch,