www.NSOZ.sk
(zdroj)


546 s použitím a šírením podobizne spôsobmi, ktoré bolo možné s ohľadom na okolnosti rozumne predpokladať.
548
549
§ 58
(1)   Informácie alebo záznamy o inom človeku možno zhromažďovať bez jeho súhlasu len z oprávnených dôvodov.
552 (2)   Zhromažďovať možno len také informácie a záznamy, ktoré sú podstatné pre dosiahnutie účelu ich zhromažďovania.
554
555
má názor:  

§ 59
(1)   Každý má právo na sprístupnenie informácií a záznamov, ktoré o ňom zhromaždila iná osoba. Sprístupnenie možno odmietnuť len z vážnych a oprávnených dôvodov, najmä ak by mohlo spôsobiť tretej osobe vážnu ujmu.
559 (2)   Každý má právo na opravu alebo doplnenie nepravdivých alebo neúplných informácií alebo záznamov, ktoré o ňom iná osoba zhromaždila.
561 (3)   Žiadosť o opravu alebo doplnenie informácií alebo záznamov je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu osobe, ktorá nepravdivé alebo neúplné informácie alebo záznamy zhromaždila. Pokiaľ došlo aj k ich šíreniu, je žiadosť o opravu alebo doplnenie potrebné oznámiť aj osobe, ktorá ich šírila.