www.NSOZ.sk
(zdroj)


5566 jeho povinnosť nahradiť spôsobenú škodu.
5567 (2)  Vlastníkom nájdenej veci nepatrnej hodnoty, ktorú nemožno vydať osobe podľa § 49 ods. 1, sa stáva nálezca.
5569 Právne následky nadobudnutia vlastníckeho práva
5570
§ 55
(1)   Nadobúdateľ vlastníckeho práva k veci sa stáva aj vlastníkom všetkých jej súčastí a príslušenstva, ak z dohody strán alebo z právneho predpisu nevyplýva niečo iné.
5573 (2)   Nadobúdateľ nadobúda spolu s vlastníckym právom k veci aj práva a povinnosti spojené s vecou.
5575
má názor:  

(3)   Nadobúdateľ nadobudne s vecou aj iné práva a povinnosti viaznúce na veci, ak sú zapísané vo verejnom zozname; ostatné práva prechádzajú na nadobúdateľa len ak to bolo dohodnuté, alebo ak to ustanovuje tento alebo osobitný právny predpis. Práva a povinnosti viaznúce na veci, ktoré na nadobúdateľa neprechádzajú, zanikajú.
5579
Štvrtý diel
Spoluvlastníctvo
Druhy spoluvlastníctva
5583
5584