www.NSOZ.sk
(zdroj)


5591 Bezpodielové spoluvlastníctvo
5592 Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká len medzi manželmi (majetkové spoločenstvo manželov) podľa druhej časti tohto zákona.
5594 Podielové spoluvlastníctvo
5595
§ 58
(1)   Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
5598 (2)   Ak nie je zákonom ustanovené alebo spoluvlastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.
5600
má názor:  

(3)   V pochybnostiach o veľkosti podielov rozhodne na návrh spoluvlastníka súd, s prihliadnutím na všetky okolnosti.
5602
§ 59
Spoluvlastník môže so svojím podielom nakladať samostatne ako jeho výlučný vlastník, pokiaľ tým neobmedzí alebo neohrozí práva ostatných spoluvlastníkov.
5605
§ 60
(1)  Ak spoluvlastníctvo vzniklo vyporiadaním dedičstva alebo inou právnou skutočnosťou odlišnou od zmluvy tak, že spoluvlastníci nemohli svoje právne postavenie od počiatku ovplyvniť a ak niektorý zo spoluvlastníkov prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, majú ostatní spoluvlastníci po dobu 6 mesiacov odo dňa vzniku spoluvlastníctva predkupné právo, ibaže