www.NSOZ.sk
(zdroj)


5629 potrebe prijať rozhodnutie, okrem prípadu, ak by išlo o záležitosť, ktorá nezniesla odklad a rozhodnutie bolo potrebné prijať okamžite.
5631 (3)   Spoluvlastník, ktorý bol opomenutý pri rozhodovaní o neodkladnej záležitosti, môže na súde žiadať, aby určil, že rozhodnutie o neodkladnej záležitosti nemá voči nemu právne účinky, ak nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby znášal jeho dôsledky. Ak spoluvlastník, ktorý je rozhodnutím o neodkladnej záležitosti dotknutý, nepodá takýto návrh do 30 dní od prijatia rozhodnutia, jeho právo podľa predchádzajúcej vety zaniká; ak spoluvlastník nebol o hospodárení s vecou podľa prijatého rozhodnutia upovedomený, lehota plynie odo dňa, kedy sa o rozhodnutí dozvedel alebo mohol dozvedieť.
5638
má názor:  

§ 63
(1)  Ak ide o dôležité rozhodnutie týkajúce sa spoločnej veci, najmä jej podstatného zlepšenia alebo zhoršenia, zmeny jej účelu alebo jej spracovania, vyžaduje sa aspoň dvojtretinová väčšina hlasov spoluvlastníkov.
5642
5643
5644
5645 (2)  Ak z rozhodnutia prijatého podľa ods. 1 hrozí prehlasovaným spoluvlastníkom škoda alebo iná ujma na právach, môžu prehlasovaní spoluvlastníci požadovať, aby vo veci rozhodol súd. Súd môže najmä rozhodnúť, že napadnuté rozhodnutie sa uskutoční bez výhrad, s výhradami či