www.NSOZ.sk
(zdroj)


5696 týka nehnuteľnosti, odklad zrušenia spoluvlastníctva je voči tretím osobám účinný zápisom do verejného zoznamu.
5698 (2)  Odklad zrušenia spoluvlastníctva možno dohodnúť aj opakovane a dohodou spoluvlastníkov ho možno aj zrušiť.
5700 (3)  Odklad zrušenia spoluvlastníctva zaväzuje právnych nástupcov spoluvlastníkov len ak to bolo výslovne dohodnuté.
5702
5703
5704
5705
má názor:  

(4)  Ak sa spoluvlastníci nedohodnú na zániku odkladu zrušenia spoluvlastníctva, môže o zrušení rozhodnúť súd na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka; toto právo však môže uplatniť len ak sa podstatne zmenili okolnosti, pre ktoré k dohode o odklade zrušenia spoluvlastníctva došlo a od spoluvlastníka nemožno spravodlivo požadovať, aby naďalej zotrval v spoluvlastníctve.
5709
§ 71
(1)  Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o zrušení spoluvlastníctva a o jeho vyporiadaní, zruší spoluvlastníctvo na návrh ktoréhokoľvek z nich súd, ktorý zároveň vykoná jeho vyporiadanie.
5712 (2)  Pri vyporiadaní súd prihliadne na veľkosť podielov a na hospodárne využitie veci.
5713
§ 72
(1)  Ak to povaha veci pripúšťa, súd vyporiada spoluvlastníctvo rozdelením spoločnej veci. Vec