www.NSOZ.sk
(zdroj)


5700 (3)  Odklad zrušenia spoluvlastníctva zaväzuje právnych nástupcov spoluvlastníkov len ak to bolo výslovne dohodnuté.
5702
5703
5704
5705 (4)  Ak sa spoluvlastníci nedohodnú na zániku odkladu zrušenia spoluvlastníctva, môže o zrušení rozhodnúť súd na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka; toto právo však môže uplatniť len ak sa podstatne zmenili okolnosti, pre ktoré k dohode o odklade zrušenia spoluvlastníctva došlo a od spoluvlastníka nemožno spravodlivo požadovať, aby naďalej zotrval v spoluvlastníctve.
5709
má názor:  

§ 71
(1)  Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o zrušení spoluvlastníctva a o jeho vyporiadaní, zruší spoluvlastníctvo na návrh ktoréhokoľvek z nich súd, ktorý zároveň vykoná jeho vyporiadanie.
5712 (2)  Pri vyporiadaní súd prihliadne na veľkosť podielov a na hospodárne využitie veci.
5713
§ 72
(1)  Ak to povaha veci pripúšťa, súd vyporiada spoluvlastníctvo rozdelením spoločnej veci. Vec nemožno rozdeliť, ak by sa tým podstatne znížila hodnota rozdelených častí. Vec nemožno rozdeliť ani vtedy, ak má vec ako celok slúžiť k určitému účelu a rozdelením by sa tento účel zmaril.
5718 (2)  Rozdelenie stavby možno vykonať horizontálne alebo vertikálne, ak je to možné a ak sa tým