www.NSOZ.sk
(zdroj)


5719 vytvoria samostatné funkčné celky. Ak vzniknú rozdelením nové byty alebo nebytové priestory, súd zároveň určí, ktoré spoločné časti domu ostatnú v ich pridruženom spoluvlastníctve a veľkosť spoluvlastníckych podielov, ako aj to, v akom pomere sa budú spoluvlastníci podieľať na nákladoch spojených s rozdelením stavby.
5723 (3)  Pri delení nehnuteľnej veci môže súd zriadiť k niektorej jej časti vecné bremeno, ak si to vyžaduje riadne užívanie novovzniknutej veci bývalým spoluvlastníkom.
5725
§ 73
(1)  Ak rozdelenie veci nie je dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu do vlastníctva jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.
5728
má názor:  

(2)  Ak žiaden zo spoluvlastníkov nemá o vlastníctvo veci záujem, súd nariadi jej predaj na verejnej dražbe a výťažok rozdelí podľa veľkosti podielov.
5730
§ 74
5732
5733
5734 (1)  Pri zrušení spoluvlastníctva si spoluvlastníci vzájomne vyporiadajú pohľadávky a dlhy, ktoré súvisia so spoluvlastníctvom alebo so spoločnou vecou.
5736 (2)  Každý zo spoluvlastníkov môže požadovať od ostatných spoluvlastníkov, aby došlo k úhrade splatného dlhu ako aj dlhu, ktorého splatnosť nastane do jedného roku po uzavretí dohody