www.NSOZ.sk
(zdroj)


5785 užívanie niektorému alebo viacerým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.
5786
§ 81
5788 (1)   Spoločné časti domu sú v pridruženom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
5790
5791
5792
5793 (2)   Ak je k pozemku zriadené právo stavby, patrí toto právo všetkým vlastníkom bytov
má názor:  

a nebytových priestorov v dome.
5795
5796
§ 82
5798 (1)  S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome prechádza na nadobúdateľa aj pridružené spoluvlastníctvo spoločných častí domu alebo iné spoločné vecné práva k pozemku ako aj ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru, o ktorých to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
5802 (2)  Spoluvlastníci
5803