www.NSOZ.sk
(zdroj)


5807
5808 sa
5809
5810
nemôžu
5812
domáhať
5814
zrušenia
5816
má názor:  

pridruženého
5818 spoluvlastníctva podľa tohto zákona.
5819
5820
§ 83
5822 (1)  Ak sa výška spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu neurčí s ohľadom na povahu, rozmery či umiestnenie bytu, alebo ak tieto podiely nie sú rovnaké, platí, že sú stanovené pomerom veľkosti podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru bez príslušenstva k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov a nebytových priestorov